wijkraad

Marja
Harke
Hans
Lucie

Bestuur

Voorzitter: Marja van Noort    
Penningmeester: Harke Tuinhof
Secretaris: Hans Brands
Bestuurslid: Lucie Spee

Naast het dagelijks bestuur wordt de wijkraad bijgestaan door structurele werkgroepen en werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden. De werkgroepen worden volgens de statuten bemand door minimaal één lid van de wijkraad en verder door een aantal wijkbewoners.

De werkgroepen ontwikkelen, bestuderen en onderzoeken de zaken die zij voor de wijk van belang achten. Vervolgens bepalen de werkgroepen een standpunt en brengen daarover advies uit aan de wijkraad. Indien de wijkraad met het uitgebrachte advies kan instemmen, brengt het dagelijks bestuur het standpunt ter kennis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch of een van de andere partijen waarmee overleg van belang is.Zaken die niet door de werkgroepen kunnen worden behandeld, worden door de voltallige wijkraad besproken en voorzien van een standpunt. Spoedeisende zaken kunnen door het dagelijks bestuur van de wijkraad zelf worden behandeld, waarna zo spoedig mogelijk een terugkoppeling naar de wijkraad dient plaats te vinden. Het bestuur heeft hiervoor de machtiging van de wijkraad.

Doelstelling

De Stichting Wijkraad Hintham is 19-10-1982 notarieel opgericht. Reeds vele jaren daarvoor was een groep vrijwilligers, waaruit mede de wijkraad is ontstaan, al actief in de voormalige gemeente Rosmalen.Na 1994 hebben geen verkiezingen meer plaatsgevonden voor wijkraadsleden. Daarom wordt sindsdien via oproepen in wijkkrant “De Hint” en via mondelinge acquisitie bij wijkbewoners succesvol interesse gewekt en medewerking gevraagd voor het werk van de wijkraad en haar werkgroepen.

Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van Hintham en haar bewoners. Dat doen wij in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk, waarbij met name gekeken wordt naar het welzijn van de bewoners.

De wijkraad tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het, al dan niet op verzoek, uitbrengen van adviezen aan de gemeente over aangelegenheden die Hintham en aangrenzende wijken betreffen.

Wij streven naar een overleg met de gemeente in een goede sfeer met respect voor elkaars uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Wij volgen daartoe nauwlettend het beleid van de gemeente en dat van haar politieke partijen in algemene zin, en meer specifiek met betrekking tot de wijk Hintham en aangrenzende gebieden.

Wijkraad
activiteiten|
Openbare vergadering
woensdag 1 november
19:30 uur De Biechten
Meer informatie via
secretariaat@wijkraadhintham.nl
|
Verkeersweek
|
Groensnoeidag

zaterdag 28 oktober